ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Fiona Langerak.

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fiona Langerak;
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
Cliënt;
Iedere natuurlijke persoon die met Fiona Langerak een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
Overeenkomst;
Elke aanbieding van Fiona Langerak, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Fiona Langerak en door deze laatste aanvaard.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen cliënt en Fiona Langerak komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling zoals in de offerte vermeld is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens
akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van Fiona Langerak.

HONORERING EN BETALING

De door Fiona Langerak gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland is per opdracht verschillend. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn. De reiskosten bedragen € 0,25 per km. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.
Ten alle tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.
Na een overeenkomst te zijn aangegaan ontvangt Fiona Langerak een eerste aanbetaling zoals vermeld in de offerte. Het restbedrag dient middels een factuur uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door Fiona Langerak aangegeven bankrekening.
Cliënt is aan Fiona Langerak alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Fiona Langerak opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Fiona Langerak de vordering aan derden
uit handen geeft.

ONGEVAL/ZIEKTE FIONA LANGERAK, CALAMITEITEN

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Fiona Langerak haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
In deze gevallen zal er door Fiona Langerak uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Fiona Langerak, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID

Fiona Langerak is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Fiona Langerak verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Fiona Langerak.
De door Fiona Langerak te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare
tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Fiona Langerak en de cliënt (inclusief BTW).

ANNULERING

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Fiona Langerak de volgende kosten in rekening:
Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie: 30% van het totaalbedrag;
Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie: 60% van het totaalbedrag;
Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie: 100% van het totaalbedrag.
De annulering dient schriftelijk te worden gedaan.

ONTBINDING

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.
De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Fiona Langerak. Staking van de bedrijfsactiviteiten van Fiona Langerak.
Overlijden van Fiona Langerak.
Ziekte van Fiona Langerak op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

KLACHTEN

Fiona Langerak probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden
zijn over de uitvoering of de diensten van Fiona Langerak. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft Fiona Langerak de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:
info@fionalangerak.nl
Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek gaan na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

GEHEIMHOUDING

Fiona Langerak is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Fiona Langerak. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met Fiona Langerak is het Nederlands recht van toepassing.